Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – www.i-nabytek.cz

Elektronický internetový obchod www.i-nabytek.cz je zásilkovou službou společnosti JOYLY s.r.o. (Dále v textu také jako „e-shop“). Ceny uváděné u zboží jsou po slevě s DPH, neboť firma JOYLY je plátcem DPH.

Před nákupem se prosím pozorně seznamte s našimi obchodními podmínkami.

Objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká závazným potvrzením Vaší objednávky. Pokud nakupujete jako soukromá osoba (spotřebitel), uveďte jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako podnikatel, uveďte také Vaše obchodní jméno, IČO, DIČ a místo podnikání.

Objednávky nad 10 000  mohou být ověřovány telefonicky nebo e-mailem z důvodu, aby nedošlo k případnému falešnému objednání na Vaši adresu nebo k chybě při objednaném množství. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, io způsobu provádění záručních oprav. Po odeslání objednávky s povinností platby, je zákazníkovi doručen e-mail který slouží i jako potvrzení o uzavření kupní smlouvy.

Storno objednávky

a) ze strany kupujícího

Objednávku můžete stornovat do 12 hodin po jejím potvrzení přímo v systému e-shopu,

b) ze strany prodávajícího

vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: objednávku nebylo možné ověřit (chybně zadané telefonní číslo, opakovaně nedostupné, zákazník neodpovídá na e-maily …) zboží se již nevyrábí, nebo se výrazným způsobem změnila cena. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil celou nebo část ceny zboží, tato mu bude do 30-ti dnů vrácena zpět na jeho účet.

Záruční podmínky

Na zakoupené zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem. Právnické nebo fyzické osoby – podnikatelé mohou mít tuto záruční dobu kratší 12 – měsíců dle platné legislativy ČR. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. Jelikož každý kus nábytku je jedinečný a vyrábí se z různého materiálu a dřeva, informujte se u dodavatele o způsobu správného ošetření a manipulace zakoupeného nábytku. Kupující má právo na vrácení peněz, pokud se třikrát po sobě zopakovala tatáž odstranitelná vada u téhož zboží. Záruka zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením zboží, užíváním zboží v nevhodných podmínkách, zda nedodržením příslušných pokynů prodávajícího. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené nesprávným zacházením. Za reklamovanou vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování (k ošetření masivního nábytku doporučujeme v pololetním intervalu používat Osmo Top olej), v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození, nebo jiného nesprávného zásahu. Reklamovat lze pouze zboží, které je čistý, zbavený všech nečistot, ve vhodném balení, nejlépe originálním, spolu se všemi přiloženými doklady (fakturou o zakoupení). (Zboží zaslané dobírkou nebude převzato) Vyměnit zboží je možné pouze pokud je vrácené zboží s originálním balení a se všemi visačkami a štítky a nebyl nikdy používán!

Dodání

Zboží bude v závislosti na složitosti designu dodáno do 7 až 14 dní. Prodávající se bude snažit vyřídit objednávku co nejdříve.

V případě objednávky více kusů zboží může být cena přepravy sjednána zvlášť. UPOZORNĚNÍ !: Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce.

Možnosti plateb

Dobírka – Zboží hradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli, příp. na místě osobního odběru. Tato služba je zpoplatněna částkou 137 Kč. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky. Při nákupu nad 10 000 Kč je platba možná pouze bankovním převodem. Bankovní převod – Za objednané zboží se platí 100% z celkové ceny (včetně poštovného) předem na účet způsobem určeným v systému e-shopu, resp. na základě vystavené zálohové faktury a pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře.

Reklamační řád

Jak uplatnit reklamaci:

reklamované zboží je třeba zaslat na adresu uvedenou v e-shopu, kde jsou prováděny záruční opravy
k reklamovanému zboží musí být přiložen doklad o koupi,
je nutné popsat chybu a způsob jak se projevuje,
zboží musí být zasláno se všemi jeho součástmi, se kterými byl dodán, bez případných znečištění,
prodávající neručí za škody způsobené na zboží neodbornou manipulací, nedbalým zacházením, případně vnějšími událostmi. Prodávající není odpovědný za poškození zboží přepravcem.

Reklamace vyřizujeme podle možnosti okamžitě, v nejhorším případě v zákonné lhůtě do 30 dnů. Vyřizování oprávněných reklamací se uskuteční jedním z následujících způsobů: předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněným zamítnutím.

Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra (přepravce) nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Kupující je oprávněn nepřevzít poškozené zboží, resp. pokud poškozený zboží převezme, tak písemně poznamená poškození do dokladu o převzetí zboží. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi kurýrní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je třeba prokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí výrobku a jeho obalu podle bodu č. 4 objevit. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží lze uplatnit, pokud se prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce Před prvním použitím je třeba, aby si kupující prostudoval záruční podmínky včetně návodu a následně se těmito informacemi důsledně řídil.

Možnost výměny zboží

Zboží na výměnu bude přijat po vzájemné dohodě a bude zaslán na adresu prodávajícího uvedenou v e-shopu na Vaše náklady. Zboží musí být vráceno nepoškozené tak, nepoužité, se všemi komponentami, v originálním balení. Zboží neposílejte formou dobírky.

Možnost vrácení zboží

Kupující jako soukromá osoba (spotřebitel) má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, pokud nejde o zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího určeného speciálně pro něj. Zboží bude přijat po vzájemné dohodě na Vaše náklady tzn. že nás o vrácení zboží musíte nejprve informovat (dopisem nebo formou e-mailu podle formuláře v příloze těchto podmínek).

Zboží neposílejte formou dobírky. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužité a se všemi součástmi (visačky + štítky). V opačném případě zboží není možné vrátit.

Postup při vrácení zboží:

pošlete prodávajícímu list na adresu uvedenou v e-shopu (nejlépe i s doručenkou), že odstupujete od smlouvy v zákonné lhůtě.
v listu uveďte o jaké zboží jde, jaká byla jeho cena, číslo faktury a kdy jste zboží převzali, uveďte, jakým způsobem žádáte vrátit peníze a vraťte zboží pouze přepravní společností, ne poštou nejpozději do 14 dnů od doručení zboží. Spolu s fakturou Vám budou peníze vráceny bez sankcí za odstoupení od smlouvy, musíte však nést náklady na vrácení zboží (např. poštovné).

Reklamaci nelze uznat zejména v případě:

 

  • přirozeného opotřebení zboží,
  • poškození v důsledku nedodržení správné péče o zboží,
  • mechanického poškození zboží.

Změna všeobecných obchodních podmínek

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce e-shopu. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.09.2016 a plně nahrazují předchozí obchodní a dodací podmínky. Vyhrazujeme si právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

Kupující prohlašuje, že souhlasí, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.
Tímto prohlašujeme, že osobní údaje, které systém e-shopu vyžaduje při vyplňování objednávkového formuláře budou použity výhradně za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím a nebudou poskytnuty třetím osobám (s výjimkou kurýrní služby, resp. Dopravce). Získané údaje jsou považovány za důvěrné a tak je s nimi v naší společnosti i zacházeno.

Řešení sporů

Od 15. února 2016 zřídí Evropská komise platformu pro online mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotřebitelé budou moci touto cestou řešit případné spory týkající se objednávek i mimosoudně. Pro nespotřebním spory jsou příslušné soudy České republiky.

Orgán státního dozoru:
Inspektorát SOI
Prievozká 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

PŘÍLOHA:

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ADRESA PRODÁVAJÍCÍHO:

JOYLY, s. r. o.
Galvaniho 15 / B
821 04 Bratislava
slovenská republika

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici ke stažení ZDE