Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní principy, kterými se JOYLY, s.r.o. se sídlem ul. Galvaniho 15 / B, 821 04 Bratislava IČO: 48186597 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako provozovatel osobních údajů. Tyto Zásady vykonávají práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) („GDPR“);

GDPR ready

Osobní rozsah

Tyto Zásady se použijí na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.ikuchyne.sk a www.ikuchyne.sk/eshop ( „Webové stránky“) a všechny zákazníky Společnosti ( „Dotčené osoby“).

Používáním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

Osobními údaji v souladu s GDPR jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (ne tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně nebo v souhrnu s dalšími informacemi mohou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby ( „Osobní údaj“).

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

Společnost zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, přístupové údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (v. Cookies), údaje o skladech, dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Společnost zpracovává za následujícími účely:

 1. poskytování produktů a služeb Společnosti, ať již v rámci Webových stránek nebo prostřednictvím standardních dodavatelsko-odběratelských vztahů;
 2. interní vyhodnocení poskytovaných produktů a služeb a případné zlepšení jejich poskytování; a
 3. ochrana oprávněných zájmů Společnosti (např. pro účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránek, pro účely marketingu nebo soudních sporů).

Marketingové oznámení

Pokud jste zákazníkem Společnosti nebo jste k tomu udělili souhlas, Společnost je oprávněna využívat Vaše Osobní údaje za účelem zasílání novinek ze světa nábytku, speciálních akcí a další obchodní sdělení. Zasílání obchodních informací je možné kdykoliv odvolat, a to buď pouhým odhlášením prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení, nebo prostřednictvím e-mailové adresy: info@ikuchyne.sk

Předávání osobních údajů

Osobní údaje, které Společnost získá o Dotčených osobách, jsou dále přenášeny:

 1. v rámci skupiny ikuchyne !, t.j. propojeným osobám Společnosti;
 2. obchodním partnerům Společnosti, např. dopravcem, fulfillment centrům, bankám, pojišťovnám, marketingovým agenturám, poskytovatelem IT infrastruktury (např. Webových stránek), kteří pak zpracovávají Osobní údaje pro Společnost nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i na základě oprávněných zájmů Společnosti (např. v souvislosti s krytím úvěrového rizika); a
 3. dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu) či povinná (například orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Na ochranu a minimalizaci rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření.

Tato opatření zahrnují zejména technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněným přístupem.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou také vázány mlčenlivostí v souladu s článkem 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu ( „Cookies“), který je odesílán ze serveru Společnosti do prohlížeče / zařízení Dotyčná osoby a který při opětovné návštěvě Webových stránek Společnosti je zaslán zpět na server Společnosti, což umožňuje Společnosti lépe přizpůsobit obsah webové stránky jednotlivým dotyčným osobám. Pomocí Cookies tak Společnost:

 1. má o Dotyčnej osobe k dispozici informace o předešlém vyhledávání;
 2. ukládá přihlašovací údaje Dotčenej osoby; a
 3. přizpůsobuje Zúčastněné osobě obsah Webových stránek.

Společnost Cookies:

 1. technické Cookies, které umožňují základní provoz Webových stránek;
 2. relační Cookies, které jsou nezbytné pro správné zobrazení Webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžiku, kdy Dotyčná osoba opustí Webové stránky;
 3. permanentní Cookies, které umožňují identifikaci Dotyčná osoby, její přístup na Webové stránky a její chování na nich. Na základě permanentních Cookies je pak rozpoznána konkrétní Dotyčná osoba při opakované návštěvě Webových stránek. Permanentní Cookies mohou dále používat zejména na měření a reklamu aktivity Dotčených osob na Webových stránkách; a
 4. reklamní Cookies, které umožňují jednotlivým Osoby, zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamního systému.

Máte samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově, vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je však pravděpodobné, že určité služby a funkce Webových stránek Společnosti nebudou plně funkční nebo dostupné.

Google analytics

Společnost na Webových stránkách využívá služby Google Analytics poskytované společností Google LLC. Google Analytics umožňuje Společnosti sběr, zpracování a vyhodnocení dat (o.i. i Osobních údajů) o návštěvnosti Webových stránek.

Služba Google Analytics využívá také soubory Cookies, které jsou však uloženy na serverech společnosti Google LLC a Společnost k nim nemá přístup. Na ochranu osobních údajů společností Google LLC viz https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Kontaktní údaje

Pro další informace o ochraně a zpracování osobních údajů, jakož i pro Vaše žádosti můžete využít následující e-mailovou adresu: info@ikuchyne.sk

Práva dotčené osoby

Dotčené osoby mají v souvislosti s ochranou jejich Osobních údajů následující práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, pokud je zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v článku 15 odst. 1 GDPR;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případně také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo podle podmínek stanovených v článku 17 GDPR na vymazání Osobních údajů;
 5. právo podle podmínek stanovených v článku 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo podle podmínek stanovených v článku 20 GDPR získat Osobní údaje, které se jí týkají, a které poskytla Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě;
 7. právo být podle podmínek stanovených v článku 34 GDPR informován o porušení bezpečnosti Osobních údajů;
 8. právo podle podmínek stanovených v článku 21 GDPR namítat proti zpracovávání Osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost na Úřad